Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Isabelle Viola
Koebosstraat 38
9200 – Appels (Dendermonde)

Telefoonnummer: 0478/63.88.78
E-mailadres: isabelle.happiness@gmail.com

Btw nr. : BE0888.220.981
Rekeningnummer: BE08 1431 0229 7113

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Isabelle Viola en een cliënt voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Isabelle Viola zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend na afspraak plaats. Afspraken kunnen enkel via de website of telefonisch worden gemaakt.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Isabelle Viola door te geven. De annulering van een afspraak kan telefonisch of per e-mail gebeuren.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Isabelle Viola 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Isabelle Viola dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Verzend- en leveringsbeleid en retourpolicy

Producten en cadeaubonnen die door de cliënt worden aangekocht via de website, telefonisch contact of e-mail worden door Isabelle Viola ter beschikking gesteld in haar praktijk. De cliënt zorgt voor het afhalen van de bestelde producten en cadeaubonnen.
De cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de cliënt het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt Isabelle Viola via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de cliënt zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De cliënt moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Isabelle Viola heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Isabelle Viola. De cliënt is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de cliënt.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Isabelle Viola zich het recht voor om de cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de cliënt dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de cliënt de overeenkomst herroept, zal Isabelle Viola alle tot op dat moment van de cliënt ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de cliënt terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Isabelle Viola op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Isabelle Viola wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de cliënt heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de cliënt voor een andere wijze van levering dan de door Isabelle Viola geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Isabelle Viola betaalt de cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de cliënt uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de cliënt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

de levering van volgens specificaties van de cliënt vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

5. Tarieven en betaling

Isabelle Viola vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Payconiq te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden mag de cliënt de factuur per overschrijving betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Isabelle Viola. Isabelle Viola is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Isabelle Viola. De persoonlijke gegevens worden door Isabelle Viola opgenomen in een softwarepakket en behandeld volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Isabelle Viola is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Isabelle Viola verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Isabelle Viola kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Garantie

Isabelle Viola geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

* de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd

* de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd

* de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Isabelle Viola.

Isabelle Viola dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Isabelle Viola de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Isabelle Viola en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

11. Gedrag

De cliënt dient zich volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Isabelle Viola het recht de samenwerking stop te zetten.

12. Recht

Het Belgisch recht is van toepassing op elke overeenkomst van Isabelle Viola. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Dendermonde.